1. Política de privacitat

MONTSE PURTÍ PUJALS informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o sol·licitud d’informació a través d’aquest lloc web, així com dels dades personals de què disposi MONTSE PURTÍ PUJALS  recavades per qualsevol altre mitjà o motiu. En aquest sentit, MONTSE PURTÍ PUJALS garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

MONTSE PURTÍ PUJALS

TUSET 23-25, 4a planta

08006 BARCELONA

telf . 931 770 772

email: [email protected]

  1. Recollida, finalitat i tractament de dades

MONTSE PURTÍ PUJALS té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, MONTSE PURTÍ PUJALS serà considerada com a Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al mateix temps, MONTSE PURTÍ PUJALS informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial , així com l’enviament d’informacions i ofertes que s’assimilin a la informació sol·licitada.

Les seves dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la d’informació i accessos no autoritzats mentre es mantingui la relació comercial i el temps necessari per la prescripció de responsabilitats després d’haver cessat la mateixa, llevat que vostè ens indiqui el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.

  1. Comunicació d’informació a tercers

MONTSE PURTÍ PUJALS informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament General (UE) 2016/679.

  1. Drets dels usuaris

El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament o són conservades per part MONTSE PURTÍ PUJALS. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: MONTSE PURTÍ PUJALS,  TUSET 23-25, 08006 BARCELONA, o enviant un correu electrònic a: [email protected] aportant fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) em ambdós casos.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, el domicili i les dades acreditatives i la petició de sol·licitud del dret que desitgi exercir.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari, el seu hereu o per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat, acceptació de l’herència o poders.

També li informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que han estat vulnerats els seus drets.

1. Política de privacidad

MONTSE PURTÍ PUJALS informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación o solicitud de información a través de este sitio web, así como de los datos personales de que disponga Montse Purtí Pujals recabados por cualquier otro medio o motivo.

En este sentido, Montse Purtí Pujals  garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales y manifiesta su compromiso con la confidencialidad y seguridad de los datos.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:

Montse purtí pujals

TUSET 23-25

Barcelona

Telf. 931770772

 

Datos de contacto con el Delegado de Protección de Datos: [email protected]

 

  1. Recogida, finalidad y tratamientos de datos

tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de un correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. En este sentido, Montse purtí pujals

 será considerada como Responsable del tratamiento de los datos recabados mediante los medios anteriormente descritos.

A su vez, Montse purtí pujals informa a los usuarios de que la finalidad del tratamiento de los datos recabados contempla: La atención de solicitudes realizadas por los usuarios, la inclusión en la agenda de contactos, la prestación de servicios y la gestión de la relación comercial, así como el envío de informaciones que tengan relación con el servicio recibido.

Sus datos serán debidamente conservados y protegidos contra pérdida o alteración de la de información y accesos no autorizados mientras exista la relación comercial y, una vez finalizada la misma, durante el tiempo necesario hasta la prescripción de responsabilidades, salvo que usted nos indique lo contrario y siempre que la normativa vigente permita la supresión de los datos.

  1. Comunicación de información a terceros

Montse purtí pujals informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos ni comunicados a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento el cual habrá sido debidamente contratado con todas las garantías que establece el Reglamento General (UE) 2016/679.

  1. Derechos de los usuarios

El Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679, concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el tratamiento de sus datos personales.

Como sea que los datos del usuario son objeto de tratamiento o son conservados por parte de  Montse purtí pujals, Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de datos personales.

Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: MONTSE PURTI PUJALS, TUSET 23-25, 08006 BARCELONA, o enviando un correo electrónico a [email protected], aportando fotocopia de la documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte) em ambos casos.

Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos del usuario, el domicilio y los datos acreditativos y la petición de solicitud del derecho que desee ejercer.

El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario, su heredero o por una persona autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso, se deberá aportar la documentación que acredite esta representación del interesado, aceptación de la herencia o poderes.

También le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o la Autoritat Catalana de Protecció de Dades si considera que han sido vulnerados sus derechos.