Montse Purtí i Pujals

Advocada, amb una experiencia de més de 25 anys, mediadora de conflictes, asssessora i facilitadora en l’empresa familiar i experta en negociació col.laborativa.

ASSOCIACIONS:

 • Col.legiada en l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) l’any 1990, número 17.414 i en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic (ICAVIC) l’any 1998, amb el número 689.

 • Inscrita com a Mediadora en diferents Registres i Centres de Mediació: Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (Generalitat de Catalunya), des de l’any 2003 al CEMICAVIC i en el Registre Oficial de la Cambra de Comerç de Barcelona i en el Consell General de Cambres de Catalunya.

 • Presidenta de la Comissió de Mediació del Il.lustre Col.legi D’Advocats de Barcelona.

FORMACIÓ JURÍDICA:

 • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, 1989.

 • Doctoranda en Dret Civil. DEA, Diplomada en Estudis Avançats. Suficiència investigadora pel Departament de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Tesina dirigida per la Magistrada Dra. Encarna Roca. (2000-2002).

 • Curs de Postgrau d’Advocats d’Empresa. Universitat Abad Oliba. Amb la qualificació de Menció Distingida (Curso 1989-1990).

ALTRES FORMACIONS:

 • Títol d’Agent de la Propietat Immobiliària (A.P.I.) Ministeri de Foment, 1998.

FORMACIÓ EN MEDIACIÓ:

Mediació Mercantil

 • Curs de Mediador Mercantil. Campus de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2012.

 • Seminari sobre mediació i assegurances. CEMICAB, 2013.

 • Curs de Mediació en matèria de consum. CEMICAB, 2013.

 • Com aplicar la mediació de forma eficient: comparació de tècniques i habilitats, Dwight Golan i Gary –Friedman. Cambra Oficial de Comerç, 2014.

 • Taller avançat en Mediació Mercantil, presentat per la Dra. Dina R Jansenson. València, 2011 i Barcelona 2015. Seminari

Mediació en Dret Privat, Comunitari i Familiar:

 • Curs sobre la Llei de Mediació Familiar de Catalunya i Reglament que el desenvolupa (2003).

 • Curs de Formació en Mediació en els àmbits de Dret Privat i Comunitari, d’acord amb la Llei 15/2009 de 22 de juliol de mediació en l’àmbit de Dret Privat. Consell de l’Advocacia Catalana, 2010-2111.

Mediació Intrajudicial:

 • Taller especialitzat: Com treballar les mediacions derivades judicialment? Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya. Escola de l’Administració Pública de Catalunya, 2009.

 • Curs d’Especialització de mediadors en l’àmbit judicial familiar. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya. Escola de l’Administració Pública de Catalunya, 2009.

Jornadas de mediació:

 • II Simposi sobre Tribunals i Mediació, nous camins per a la justícia. Cosmo Caixa, 2009.

 • II, III i IV Jornades de bones pràctiques del grup mediació e-Catalunya, celebrades anualment 2009, 2010 i 2011. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya. Escola de l’Administració Pública de Catalunya.

 • Jornada “la mediació com a mètode de resolució de conflictes en assegurances: noves oportunitats a l’empara de la Llei 5/2012”. Universitat de Barcelona, gener 2013.

 • Jornada sobre l’Arbitratge en el Col·legi Notarial de Catalunya, abril 2013.

 • Workshop “Resoldre conflictes Civils i Mercantils de manera efectiva. Rols, oportunitats i responsabilitats dels advocats en mediació”, JAMS Internacional, maig 2013.
 • Com preguntar en mediació, per Marinés Suarez, València 2014.
 • La mediació en conflictes hereditaris. Aldo Morrone, Barcelona 2014.
 • Taller de pràctica professional en mediació civil-mercantil: un cas de successió i empresa familiar”, pe Gemma Pons, ACDMA 2014.
 • Seminari de com abordar els conflictes en les empreses i organitzacions = disminució de despeses”, ICAB, juliol 2015.
 • Fundaments, objectius i pràctica de la Mediació Transformativa, impartida per D. Joseph P.Folger, Madrid, març 2016.

FORMACIÓ EN NEGOCIACIÓ:

 • Workshop de negociació d’una setmana, Theory and Tools of Harvard Negotiacion Project, dirigit per CMI realitzat a les instal·lacions de Harvard University. Boston, juny 2015.
 • Workshop Avançat La cara humana de la negociación, dirigit per CMI Interser a les instal·lacions de Harvard Faculty Club, Harvard University, juny  2016
 • Jornada de Negociació en Mediació Civil i Mercantil per Mediadors i Advocats, dirigit per Thelma Butts a l’ICAB, abril 2018.

Coordinació i participació en grups de treball: El meu compromís social és important, ja que he participat, activament en grups de treball amb l’objectiu de promoure i difondre la mediació. La mediació i la negociació col·laborativa, aporten valors necessaris a la societat com el diàleg, el respecte i la responsabilitat en l’àmbit de la resolució de conflictes.

He participat en els programes COMPARTIM del 2009 i 2010, Comunitats de pràctica de mediació familiar (grup de mediació en l’àmbit judicial) per a l’elaboració de treballs col·laboratius. Centre d’estudis i formació especialitzada, Generalitat de Catalunya. El producte final fou al 2009 amb la publicació d’una Guia sobre “preguntes i respostes de la mediació en l’àmbit judicial” i al 2010 un tríptic amb el títol “Mediació o judici?”

Així mateix, des del 2013 fins al 2019 he estat la coordinadora a Catalunya i Espanya del Punt Neutre de Promoció a la Mediació (PNPM), del grup de protocols de derivació a mediació, que impulsa el Grup Europeu de Magistrats per la Mediació (GEMME). El qual m’ha suposat coordinar un ampli grup d’Institucions de molts diversos àmbits: col·legis professionals d’advocats, psicòlegs, Cambra de Comerç i professionals de la mediació. Els treballs finals, que constitueixen una guia per la derivació a mediació en l’àmbit civil i mercantil, tant judicial com extrajudicial.

El treball estatal fou presentat en el “III Simposi de Tribunals i Mediació d’Espanya, balanç d’un any de vigència de la Llei 5/2012 de mediació civil i mercantil”, Madrid, setembre 2013 i el treball de Catalunya en la Cambra de Comerç de Barcelona, juny 2013. Posteriorment, un extracte de treball ha estat publicat en el llibre del qual sóc coautora “Mediació és Justícia. L’impacte de la Llei 5/2012, de mediació civil i mercantil”, Editorial Huygens.