Àrea de mediació

"Sóc l'amo del meu destí el capità de la meva ànima"- Nelson Mandela

Què és la mediació?


La mediació és un procediment estructurat, regulat per llei, que s’adreça a facilitar la comunicació entre les persones, per tal que gestionin per elles mateixes una solució als conflictes que els afecten, amb l’assistència d’un tercer, un mediador. Es defineix com una negociació assistida.
Es tracta d’un procediment àgil, flexible i altament efectiu per a la resolució de conflictes, és una alternativa al procés judicial.Què és la sessió informativa de mediació?


La sessió informativa és un espai per presentar a les parts en disputa les característiques del procés de mediació.

 

Quins son els nostres serveis de mediació?

 

Som especialistes en mediacions empresarials , mediacions en l’àmbit dret privat , immobiliari i familiar:

 

 • En el cas de que estiguin interessats en un procés de mediació, i que determinem que es el procediment adequat pel seu cas en concret, les parts signaran una SOLICITUD DE INICI de la mediació. Nosaltres, ens posarem en contacte amb l’altre part, per a informar-li del procés.
 • Si totes les parts accepten iniciar la mediació, en la SESSIÓ CONSTITUTIVA, es determinarà i signarà una Acta que farà referència a tots els aspectes concrets del procés de mediació: parts, objecte del conflicte, nombre de sessions individuals i conjuntes, durada, lloc de la mediació, honoraris del mediador.
 • El procés finalitza amb la signatura de l’ACTA FINAL, on es recolliran, en el seu cas, els acords totals o parcials de les parts.
 • Cal  anomenar que en les mediacions empresarials efectuem un estudi previ del cas, el que tradicionalment s’anomena PREMEDIACIÓ,  i les sessions de mediació es faran  sempre en presencia dels advocats de les parts

 

 

Quins casos poden ser objecte d’una mediació?

 

En general, podem dir que el procés de mediació és aplicable a qualssevol conflicte, sempre que sigui voluntat de les parts acollir-se al mateix.

No obstant, al existir altres procediments de resolució de conflictes, en una entrevista prèvia es determinarà la idoneïtat o no del procés de mediació pel seu cas en concret.

 

Mediació Familiar:

 

Alguns dels conflictes que es tracten habitualment en mediació familiar:

 • Conflictes relatius a nul·litat matrimonial, separació o divorci i mesures en relació fills i pensions econòmiques.
 • Els acords a assolir per les parelles estables quan es trenca la convivència.
 • Discrepàncies en el pla de parentalitat.
 • Els conflictes sobre la cura de les persones grans o dependents.
 • Relacions avis- nets.

 

Mediació en l’àmbit del dret privat i mercantil:

 

Alguns dels conflictes que es tracten habitualment en mediació dret privat i mercantil:

 • Les qüestions derivades de la successió d’una persona.
 • Reclamacions en el tema de consum.
 • Conflictes en relació assegurances.
 • Conflictes en l’àmbit immobiliari, entre veïns, entre propietari i llogater, entre comprador i venedor, en relació servituds, i límits de propietats, en Comunitats de propietaris .
 • Els conflictes relacionals sorgits dins l’àmbit de les associacions i fundacions.
 • Conflictes sorgits en el si d’una empresa familiar.
 • Conflictes societaris.
 • Responsabilitat d’administradors socials.

 

 

 

Quines característiques té el procés de mediació?

 

La mediació és un procés voluntari i les parts poden decidir lliurement iniciar o no el procés de mediació, i poden desistir del mateix en qualsevol moment.

La persona mediadora ha de conduir el procés en un context de neutralitat i imparcialitat, ajudant a estudiar cadascun dels punts en discussió, afavorint els interessos comuns de manera que permeti acords satisfactoris per a totes les parts.

Cal prendre en consideració que les parts, tot i que són les protagonistes en la presa de l’acord, han d’estar assessorades pel seu respectiu advocat.

Tota la informació, oral o escrita, coneguda en el procés de mediació és confidencial per tothom que hi intervingui, parts, mediador, advocats i en els seu cas perits o qualsevol altre professional. Totes les parts signaran compromís de confidencialitat.

Les parts han de aportar la informació necessària perquè tan elles com el mediador puguin estudiar els temes de discussió i tractar-los amb el coneixement adequat. Les parts cal que es comprometin a mantenir-ne també la confidencialitat.
Les parts i el mediador han d’actuar en tot el procés d’acord amb els principis de bona fe.

El mediador pot també abandonar la mediació quan considera que alguna de les parts actua de mala fe, per obtenir informació, dilatar el procediment, entre altres aspectes.

 

 

Quins són els avantatges de la mediació?

 

 • Les parts es fan càrrec del conflicte, assumeixen el seu protagonisme en la resolució del mateix, la responsabilitat per l’acord i del seu compliment.
 • En cas d’acord s’arriba a una solució en la qual totes les parts es senten guanyadores.
 • Afavoreix la comunicació entre les parts i permet reestructurar de la manera més funcional i constructiva possible la relació futura entre elles. Crea un marc de col·laboració, de manera que poden sorgir noves oportunitats de negoci.
 • Disminueix les tensions i pacifica el conflicte, disminueixen els costos emocionals.
 • La confidencialitat evita un dany a la imatge o la reputació corporativa de les empreses.
 • El fet de que sigui voluntari fa que les parts sempre tinguin control sobre el procés, i sobre l’acord final, això provoca que hi hagi un índex important de compliment.
 • El procés es formal però alhora flexible, el mediador s’adapta a les parts per la fixació de les sessions de mediació.
 • Procés àgil i ràpid que fa que les parts estalviïn temps.