Àrea legal

Aquí trobareu un resum indicatiu dels serveis jurídics més habituals que atenem al bufet.

Dret de família

 

 • Assessorament en procediments de separació, divorci i ruptures de parelles de fet, tant en procediments judicials contenciosos com de mutu acord.
 • Tramitació de procediments judicials de modificació de mesures o d’execució de Sentències.
 • Estudi i assessorament de les conseqüències de repartiment de patrimoni, mesures econòmiques com pensió d’aliments, pensió compensatòria o compensació econòmica per raó del treball.
 • Procediments judicials d’incapacitació.
 • Procediments d’adopció o filiació.

 

Dret civil

 

 • Negociació i redacció de contractes de caràcter civil: compra-vendes, lloguers, permutes, donacions…
 • Dret de successions, declaració d’hereus…
 • Dret immobiliari i de la construcció.

 

Dret processal

 

 • Reclamacions de quantitat: procediments monitoris, judicis verbals o ordinaris, procediments canviaris.
 • Desnonaments

 

Dret mercantil

 

 • Constitució de societats i altres actes societaris.
 • Assessorament i redacció de contractes de caràcter mercantil.